Föreningar i Kallax

I Kallax har vi ett rikt föreningsliv nedan följer en kort presentation om varje förening. Vissa föreningar som inte har någon egen hemsida kan välja att ansluta sig till KallaxBy.se, då kan man klicka på deras namn för att komma till deras egna sida här på KallaxBy.se. Länkar till föreningar med hemsidor finns även under "Länkar" i menyn.

Om du företräder en förening i byn och vill ansluta er till KallaxBy.se tag då kontakt med mig (se Kontakt) för mer information.

Föreningsindex

Kallax Intresseförening och byautveckling

Kallax Samfällighetsförening

Kallax Bygdegårdsförening

Kallax Fiskehamnsförening

Kallaxhalvöns Samfällighetsförening

Kallaxskärgårdens Samfällighetsförening


Kallax Intresseförening och byautveckling

Föreningen är ansluten till KallaxBy.se. Här hittar du deras sida.

Alla boende i byn är medlem i intresseföreningen. Intresseföreningens uppgift är främst att tillvarata och främja byns utveckling. Intresseföreningen ska verka för en god yttre miljö, trivsel och gemenskap.

Ordförande:  Erik Larsson, 070-326 29 97

Hemsida: www.kallaxby.se/intresseföreningen

Kallax Samfällighetsförening

Kallax samfällighetsförening har till uppgift att förvalta byns samfällda mark, fiskerätt mm som fastställts vid laga skifte 1852, ökesskatt (nyskatt) 1890, Germandön 1893. Föreningen bildades 1988 enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL). Medlem i föreningen är ägare till mantalsatt fastighet som har del i samfälligheten. Enligt SFL är fastighet tvångsmedlem i föreningen och kan inte gå ur föreningen. Föreningsstämman är högsta beslutande organ och hålls årligen tredjedags påsk. På stämman utses bland annat ordförande (byaålderman). Idag är inte byaåldermannen någon representant för hela byn som det var på 1800-talet utan namnet lever bara kvar.

Ordförande: Barbro Jakobsson

Kallax Bygdegårdsförening

Föreningen är ansluten till KallaxBy.se. Här hittar du deras sida.

Bygdegårdsföreningens huvuduppgift är att förvalta bygdegården samt att se till att bygdegården även i framtiden kommer vara den naturligga samlingslokalen i byn. Bygdegården används bland annat till fester, möten och sammankomster. Om du är medlem i bygdegårdsföreningen har du möjlighet att hyra bygdegården till ett kraftigt reducerat pris. Kostnaden för att bli medlem är 100kr/år och familj.

Ordförande: Monica Öström, 0920-64 482 070-641 95 80

Hemsida: www.kallaxby.se/bygdegårdsföreningen

Kallax Fiskehamnsförening

Kallax Fiskehamnsförening bildades 1938. Då hade hamnen muddrats och två bryggor med båtplatser lagts ut. Kallax Fiskehamnsförenings huvudsyfte är att förvalta fiskehamnen och att hyra ut båtplatser i denna. För att bli medlem i föreningen ska du vara bofast i Kallax By. Om du inte bor i Kallax kan du få hyra en plats i mån av tillgång men inte köpa en andel, det vill säga bli medlem. Varje plats har ett vakttilfälle. Kallax Fiskehamnsförening samarbetar med grannhamnen, KSSF, när det gäller vaktning, väg mer mera.

Ordförande: Stig-Anders Lindgren, 0920-644 90 070-391 54 44

Hemsida: www.fiskehamn.se

Kallaxhalvöns Samfällighetsförening

När Kallaxhalvöns Samfällighetsförening bildades 1991 var det för att förvalta och ansvara för driften av gemensamhetsanläggningar bestående av främst grön- och skogsområden, vägar och vissa VA-anläggningar inom föreningens verksamhetområde.  Området innefattar idag 187 enskilt ägda fastigheter varav cirka 40 % av fastigheterna är permanent bebodda.

Ordförande: Bo Nilsson, 070-666 36 62

Hemsida: www.kallaxhalvon.se

KSSF - Kallaxskärgårdens Samfällighetsförening

Kallaxskärgårdens samfällighetsförening bildades 1973 men hetter då Kallaxskärgårdens hamnförening. Föreningen ombildades 1981 till en samfällighetsförening då hamnen började byggas. Föreningens syfte är att tillgodose fastighetsägare i skärgården närmast Kallax By med båtplats, det vill säga Kallaxön, Granholmen och Bergön med omnejd. Föreningen är en något anorlunda hamnförening då båtplatsen är knuten till en fast egendom snarare än en person. KSSF har ett nära samarbete med Kallax Fiskehamnsförening där bland annat vaktning och väg ingår. Det är KSSF:s plogkommitté som ansvarar för plogningen av isvägen under vintern.

Ordförande: Anders Olsson, 070-640 49 63

Hemsida: kssf.kallax.nu